VLC媒体播放器导入RTSp串流出现问题

xisohi

New Member
操作系统和版本:Windows版本:10.0 Build 18363(版本:1909;版本:1379; 64位)
OBS Studio版本:OBS 26.1.1(64位,Windows)
VLC媒体播放器版本:3.0.12

使用VLC媒体播放器导入RTST流(rtmp:// admin:850610lzx@192.168.0.70:554 /单播/ c16 / s0 /现场/)播放
1614580890928.png

开始一切正常,在9:54:32之后出现问题,9:54:36又恢复正常。此问题不定时出现!!
1614580947524.png

1614580996250.png

1614581008923.png

1614581027348.png

1614581041609.png
 
Top